Zapytanie ofertowe - 01.05.2018

ZESPÓŁ PAŁACOWO - PARKOWY

 87- 890 LUBRANIEC

Ul. Kościuszki 14    

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo

w związku z realizacją zadania pn „Remont, modernizacja i adaptacja Pałacu na cele hotelarsko – gastronomiczne, na działce o nr ewid. 639, w obrębie ewidencyjnym Miasta Lubraniec, gmina Lubraniec”

poszukuję wykonawców usług w zakresie:

1. Roboty budowlane (architektura i konstrukcja).

2. Instalacje elektryczne.

3. Instalacje centralnego ogrzewania.

4. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne.

5. Instalacje wodno – kanalizacyjne.

6. Wykonanie i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej.

Każdy Wykonawca może złożyć  ofertę na całość lub na wybrane zakresy.

Szczegółowy zakres prac znajduje się do wglądu i pobrania na stronie internetowej www.palaclubraniec.pl

OBIEKT JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW.

Dodatkowe informacje można uzyskać przez e-mail: biuro@palaclubraniec.pl  lub pod nr tel. 660 496 588.

Oferty na załączonym formularzu można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Teresa Słupska ul. Kościuszki 14; 87-890 Lubraniec  lub  na adres e-mail: biuro@palaclubraniec.pl  do dnia 15 maja 2018 roku.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: adres Wykonawcy, adres Zamawiającego, dopisek „Oferta na remont, modernizację i adaptację Pałacu na cele hotelarsko – gastronomiczne, na działce o nr ewid. 639, w obrębie ewidencyjnym Miasta Lubraniec, gmina Lubraniec. Nie otwierać do dnia 16 maja 2018 r. do godz. 12.00”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja o godz. 12,00 w Lubrańcu przy ulicy Kościuszki 14.

 

Z poważaniem

Teresa Słupska