Zapytanie ofertowe - inspektor nadzoru

ZESPÓŁ PAŁACOWO - PARKOWY

 87- 890 LUBRANIEC

Ul. Kościuszki 14    

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo

w związku z realizacją zadania pn „Remont, modernizacja i adaptacja Pałacu na cele hotelarsko – gastronomiczne, na działce o nr ewid. 639, w obrębie ewidencyjnym Miasta Lubraniec, gmina Lubraniec”

Zatrudnię Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Szczegółowy zakres prac objętych nadzorem znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.palaclubraniec.pl

OBIEKT JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW.

Dodatkowe informacje można uzyskać przez e-mail: biuro@palaclubraniec.pl  lub pod nr tel. 660 496 588.

Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Teresa Słupska ul. Włocławska 58, 87-811 Fabianki  oraz na adres e-mail: biuro@palaclubraniec.pl  do dnia 23 kwietnia 2018 roku.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: adres Wykonawcy, adres Zamawiającego, dopisek „Oferta Inwestora Nadzoru Inwestorskiego . Nie otwierać do dnia 24 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia o godz. 12,00 w Lubrańcu przy ulicy Kościuszki 14.

 

Z poważaniem

Teresa Słupska