Zapytanie ofertowe - ogrodzenie zewnętrzne

 

Poszukuję

wykonawcę remontu ogrodzenia zewnętrznego

zespołu pałacowo – parkowego w Lubrańcu przy ulicy Kościuszki 14

Szczegółowy zakres prac znajduje się do wglądu i pobrania na stronie internetowej www.palaclubraniec.pl w zakładce pliki do pobrania.

Dodatkowe informacje można uzyskać przez e-mail: biuro@palaclubraniec.pl  lub pod nr tel. 660 496 588.

Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Teresa Słupska ul. Włocławska 58, 87-811 Fabianki  oraz na adres e-mail: biuro@palaclubraniec.pl  do dnia 21 maja 2018 roku.

Opis do projektu zagospodarowania terenu
1.0. Przedmiot inwestycji:
Remont ogrodzenia zewnętrznego zespołu pałacowo-parkowego w Lubrańcu
W związku ze złym stanem technicznym ogrodzenia zewnętrznego zespołu pałacowego w Lubrańcu (liczne pęknięcia,
ubytki, znaczne wychylenia, przemurowania - zakłada się remont ogrodzenia wg niniejszego opracowania. Słupy
ceglane istniejącej bramy i furt oraz kurtyny boczne - po niezbędnym remoncie zachowawczym - pozostawia się w
istniejącej formie, poddając je niezbędnym pracom renowacyjnym. Istniejący mur (pustaki betonowe) oddzielający park
od strony ulicy zakłada się fragmentami rozebrać, a następnie odbudować na wzór istniejącego w ramach remontu
odtworzeniowego. Odtwarzany mur graniczy z drogą publiczną. Dla powiązania optycznego pałacu z miastem zakłada
się fragmenty ogrodzenia wypełnić metalowymi przęsłami ażurowymi na wzór istniejących przęseł bramy i furt.
Spowoduje to otwarcie parku i pałacu na miasto i zwiąże przestrzennie przstrzeń parku z przestrzenia miaejską.
Przyjeto zasadę stopniowego otwarcia z kulminacją otwarcia przy istniejacej bramie zageszczając przęsła ażurowe w
kierunku bramy.
Ogrodzenie parku nie jest wpisane do rejestru zabytków.
2.0. Istniejący stan zagospodarowania działki i proj. zmiany:
- nie zakłada się żadnych zmian w zagospodarowaniu działki
odbudowywany mur po śladzie i w miejscu muru odtwarzanego
2.1. rozbiórki: istniejący mur fragmentami
2.2. adaptacje: konserwuje się słupy istniejącej bramy wjazdowej wg odp. punktu opisu
3.0. Projektowane zagospodarowanie działki:
3.1. urządzenia budowlane związane z obiektem: nie dotyczy
3.2. układ komunikacyjny - bez zmian
3.3. sieci uzbrojenia terenu i zaopatrzenie wod. p-poż:
bez zmian
3.4 zakłada się odprowadzenie wód deszczowych od muru poprzez korektę ukształtowanie terenu
3.5 ukształtowanie terenu i zieleni:
W miejscach, w których po zewnętrznej stronie muru doszło do podniesienia poziomu terenu zakłada się
jego wyrównanie po stronie wewnętrznej do poziomu terenu zewnętrznego dla uniknięcia destrukcyjnej siły parcia
gruntu nasypowego. Nie zakłada sie korekty zieleni w związku z remontem ogrodznia z wyjątkiem ewentualnych
przerostów korzeni destrukcyjnie działajacych na ogrodzenie
Zespół pałacowo-parkowy w Lubrańcu - ogrodzenie zewnętrzne parku - projekt budowlany remontu
Pracownia Projektów i BPI arch. Piotr Koziej 87-100 Toruń ul.Makuszyńskiego 46 15.04.2011
strona 3
II
Opis do projektu architektoniczno-budowlanego
1.0
Podstawa opracowania:
wizje lokalne
pomiary inwentaryzacyjne
podkład geodezyjny - mapa sytuacyjno-wysokościowa
opinia o stanie technicznym muru: autor konstruktor inż. J. Naruszewicz
2.0
Przeznaczenie kubatura i zestawienie powierzchni.
2.1
przeznaczenie:
Remontuje się mur oddzielający zespół pałacowo-parkowy od drogi publicznej . Mur pełni funkcję
zabezpieczającą ogród. Zakłada się odbudowę muru na wzór muru istniejącego.
2.2
powierzchnia ogrodzenia
640 x 0.25 m = 160 m2
2.3
kubatura teoret. :
ok. 305 m3
3.0
Stan techniczny istniejącego ogrodzenia
Istniejące ogrodzenie wykonane jest z pustaków betonowych zarówno przęsła jak i słupki. Zwieńczone jest daszkami
dwuspadowymi na przęsłach i czterospadowymi na słupkach. W wyniku podniesienia poziomu chodnika na pewnych
odcinkach ogrodzenia po zewnętrznej stronie istniejącego muru nastąpiło wychylenie sie istniejącego ogrodzenia.
Cześciowo ogrodzenie zostało zabezpieczone murami słupami przyporowymi lecz mimo to grozi zawaleniem. W
części wschodniej brak ogrodzenia. W części zachodniej - wtórne ogrodzenie siatkowe. W części zachodniej występują
relikty cokołu.
4.0
Określenie rozwiązań architektoniczno-budowlanych określających formę i funkcję obiektu, oraz
sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy.
Planuje się odtworzyć mur z pustaków betonowych na wzór istniejących. Ogrodzenie składa się z przęseł
długości 6,66 m, wysokości ok. 1,7 m i grubości 22 cm. Przęsła oddzielone są słupkiem o wymiarach 38x38 cm i
wysokości 1,85 m. Ogrodzenie należy dylatować przy słupku. Zakłada się wykonanie zwieńczenia muru i słupków wg
istniejącego wzoru z elementów betonowych.
Przyjęto ogrodzenie systemowe
F.P.U.H. JONIEC Tymbark 109, 34-650 Tymbark
wykończenie faktura kamień łupany, kolor piaskowy
5.0
Opis konstrukcyjny
Należy wykonać zbrojoną ławę betonową i ścianę fundamentową z bloczków betonowych (ewent. wylewaną)
do poziomu terenu. Należy ją zabezpieczyć przeciwwilgociowo hydroizolacją np abizolem. Na warstwie izolacji
przeciwwodnej, należy wznieść mur właściwy z pustaków betonowych. Zwieńczenie zakończone elementami
dachowymi z kapinosem. Należy wykonać niezbędne przerwy dylatacyjne. Mur murować ze spoiną systemową.
Stosować zaprawę przeznaczoną do murów betonowych wg zaleceń producenta.
Całość robót należy prowadzić stosując właściwą kolejność wykonania oraz stosując właściwe
zabezpieczenia.
6.0
Określenie sposobu zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z obiektu.
4.1
nie dotyczy
Zespół pałacowo-parkowy w Lubrańcu - ogrodzenie zewnętrzne parku - projekt budowlany remontu
Pracownia Projektów i BPI arch. Piotr Koziej 87-100 Toruń ul.Makuszyńskiego 46 15.04.2011
strona 4
7.0
Urządzenia i wyposażenie związane z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi.
nie dotyczy
8.0
Określenie rozwiązań budowlanych i instalacyjno-technicznych obiektów liniowych.
Nie dotyczy
9.0
Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego i sposób powiązania instalacji obiektu z sieciami:
przy bramie umieścić oświetlenie i bramofon oraz system siłownikowy zdalnego otwierania
10.0
Określenie rozwiązań i sposobu funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych.
Nie zakłada się umieszczenia w/w urządzeń
11.0
Określenie charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego.
nie dotyczy
12.0
Określenie charakterystyki ekologicznej obiektu budowlanego.
nie dotyczy
13.0
Określenie warunków ochrony przeciwpożarowej.
Nie dotyczy
14.0
Spis załączników formalno-prawnych
14.1
Potwierdzenie uprawnień zawodowych projektanta
14.2
Zaświadczenie o przynależności do izby Projektanta
14.3
Potwierdzenie wpisu do rejestru zabytków dotyczące zespołu pałacowo-parkowego bez ogrodzenia.
15.0
dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego
1. wychylenie przęsła
2. słupek i przęsła
3. fragmet wschodni
4. fragmet wschodni - relikty
5. ubytki słupka
6. wtórne przebicie 1
7. wtórne przebicie 2
8. słupek i przęsła z ubytkami
8. częsć bramna - widok z zachodu
10. częsć bramna - widok od frontu
11. wychylenie przęseł murowanych
12. słupek
13. fragment północno-zachodni
14. element isttniejacego ogrodzenia
15. fragment zachodni ogrodzenia
mgr inż. architekt Piotr Koziej
Zespół pałacowo-parkowy w Lubrańcu - ogrodzenie zewnętrzne parku - projekt budowlany remontu
Pracownia Projektów i BPI arch. Piotr Koziej 87-100 Toruń ul.Makuszyńskiego 46 15.04.2011
strona 5
Oświadczenie:
Oświadczam, że niniejszy projekt remont ogrodzenia zewnętrznego zespołu pałacowego
w Lubrańcu przy ul. Kościuszki 14
wykonany dla p. Teresy Słupskiej ul.Włocławska 58 87-811 Fabianki
jest sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.
15. 04. 2011
mgr inż. architekt Piotr Koziej
Zespół pałacowo-parkowy w Lubrańcu - ogrodzenie zewnętrzne parku - projekt budowlany remontu
Pracownia