Formularz oferty

 

Formularz oferty

 

1.   Nazwa i adres zamawiającego


 

Teresa Słupska

Ul. Włocławska 58

87-811 Fabianki

 

2.   Nazwa i adres Wykonawcy


 

 

Nazwa:

Adres:

Telefon:

Fax:

Adres e-mail do kontaktów:

 

3.   Przedmiot oferty


 

Przedmiotem oferty jest Remont, modernizacja i adaptacja pałacu na cele hotelarsko – gastronomiczne, na działce o nr ewid. 639, w obrębie ewidencyjnym Miasta Lubraniec, gmina Lubraniec

 

4.   Cena


 

 

Cena netto łączna : ……………………. zł (słownie: …………. zł)

Podatek VAT ……………………. zł (słownie: …………. zł)

Cena brutto łączna: ……………………. zł (słownie: …………. zł)

 

W tym:

a)     w ramach zadania 1 „Roboty budowlane”

 

Cena netto: ……………………. zł (słownie: …………. zł)

Podatek VAT ……………………. zł (słownie: …………. zł)

Cena brutto: ……………………. zł (słownie: …………. zł)

 

b)     w ramach zadania 2 „Wykonanie instalacji elektrycznych.”

 

Cena netto: ……………………. zł (słownie: …………. zł)

Podatek VAT ……………………. zł (słownie: …………. zł)

Cena brutto: ……………………. zł (słownie: …………. zł)

 

c)       w ramach zadania 3 „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania”

 

Cena netto: ……………………. zł (słownie: …………. zł)

Podatek VAT ……………………. zł (słownie: …………. zł)

Cena brutto: ……………………. zł (słownie: …………. zł)

 

d)     w ramach zadania 4 „Wykonanie instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej.”

 

Cena netto: ……………………. zł (słownie: …………. zł)

Podatek VAT ……………………. zł (słownie: …………. zł)

Cena brutto: ……………………. zł (słownie: …………. zł)

 

e)     w ramach zadania 5 „Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnych”

 

Cena netto: ……………………. zł (słownie: …………. zł)

Podatek VAT ……………………. zł (słownie: …………. zł)

Cena brutto: ……………………. zł (słownie: …………. zł)

 

f)       w ramach zadania 6 „Wykonanie i renowacja stolarki.”

 

Cena netto: ……………………. zł (słownie: …………. zł)

Podatek VAT ……………………. zł (słownie: …………. zł)

Cena brutto: ……………………. zł (słownie: …………. zł)

 

5.   Gwarancja


 

Oferujemy gwarancję na przedmiot zamówienia na okres …………….. m-cy licząc od dnia sporządzenia i podpisania przez Zamawiającego, protokołu końcowego ukończenia robót.

 

6.   Termin wykonania


 

Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia: ……………………………………………….

 

7.   Warunki płatności


 

Zgodnie z zapisami zawartej umowy.

 

8.   Osoby oddelegowane do realizacji zamówienia


 

Zgodnie z zapisami pkt. 6 SIWZ delegujemy następujące osoby do realizacji zamówienia.

 

1.       osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik budowy) po uzyskaniu uprawnień, w tym w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegającą na przebudowie lub modernizacji obiektu zabytkowego:

1)       Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2)       Wykształcenie …………………………………………………………………………………………………………………………………………

3)       Posiadane kwalifikacje (uprawnienia) ……………………………………………………………………………………………………..

4)       Doświadczenie zawodowe (nazwa inwestycji, zakres wykonywanych czynności, termin podaniem daty rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności):

a)       nazwa inwestycji i inwestora ……………………………………………………………………………………………………

b)        zakres wykonywanych czynności ……………………………………………………………………………………………..

c)       termin – od dnia …………………………………….. do dnia ………………………………………………………………….

(w razie potrzeby należy skopiować powyższe litery i uzupełnić o kolejne usługi w celu wykazania wymaganego doświadczenia)

5)       podstawa dysponowania …………………………………………………………………………………………………………………………

2.       osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik budowy lub robót) po uzyskaniu uprawnień, w tym w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegającą na przebudowie lub modernizacji obiektu zabytkowego:

3.        

1)       Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2)       Wykształcenie …………………………………………………………………………………………………………………………………………

3)       Posiadane kwalifikacje (uprawnienia) ……………………………………………………………………………………………………..

4)       Doświadczenie zawodowe (nazwa inwestycji, zakres wykonywanych czynności, termin podaniem daty rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności):

a)       nazwa inwestycji i inwestora ……………………………………………………………………………………………………

b)        zakres wykonywanych czynności ……………………………………………………………………………………………..

c)       termin – od dnia …………………………………….. do dnia ………………………………………………………………….

(w razie potrzeby należy skopiować powyższe litery i uzupełnić o kolejne usługi w celu wykazania wymaganego doświadczenia)

5)       podstawa dysponowania …………………………………………………………………………………………………………………………

4.       osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik budowy lub robót) po uzyskaniu uprawnień, w tym w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegającą na przebudowie lub modernizacji obiektu zabytkowego:

5.        

1)       Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2)       Wykształcenie …………………………………………………………………………………………………………………………………………

3)       Posiadane kwalifikacje (uprawnienia) ……………………………………………………………………………………………………..

4)       Doświadczenie zawodowe (nazwa inwestycji, zakres wykonywanych czynności, termin podaniem daty rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności):

a)       nazwa inwestycji i inwestora ……………………………………………………………………………………………………

b)        zakres wykonywanych czynności ……………………………………………………………………………………………..

c)       termin – od dnia …………………………………….. do dnia ………………………………………………………………….

(w razie potrzeby należy skopiować powyższe litery i uzupełnić o kolejne usługi w celu wykazania wymaganego doświadczenia)

5)       podstawa dysponowania …………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku składania oferty na jedną część sugeruje się przekreślenie zapisów dotyczących części na którą oferta nie jest składana

 

9.   Oświadczenia Wykonawcy


 

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:

1.     Uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty.

2.     Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia, Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia

3.     Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu tj.

a.       posiadamy kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności, o ile wynika to z odrębnych przepisów prawa,

b.     posiadamy niezbędne zdolności techniczne do realizacji zamówienia

c.       znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej nam na realizację zamówienia na potwierdzenie czego dołączamy stosowne dokumenty

4.     Nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a.       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b.     posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c.       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d.     pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

10. Załączniki do oferty


 

1.       Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy (pełnomocnictwo należy dołączyć w sytuacji, gdy oferta jest podpisana przez osobę nieujawnioną w dokumencie rejestrowym przedsiębiorstwa możliwym do pobrania przez Zamawiającego z ogólnodostępnych baz danych)

2.       Kosztorys ofertowy zgodnie z przedmiarem

3.       Dokumenty potwierdzające uprawnienia

4.       Dokumenty potwierdzające doświadczenie

 

11. Data sporządzenia oferty i podpisy osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę


 

 

 

Miejscowość: ………………..……………           Data sporządzenia oferty:           …………………. …………

 

Podpisy i pieczęcie